Ampio Designer

 • Numer dokumentu: PO-198
 • Wersja: 5.0
 • Data publikacji: 29 stycznia 2024


Wstęp

Ampio Designer to oprogramowanie konfiguracyjne systemu. W poniższym poradniku przedstawione zostaną kluczowe funkcjonalności tego oprogramowania.

Ampio Designer wspiera konfigurację modułów z następującymi softami:

 • od wersji 10400 dla modułów z wersją zaczynającą się od 10XXX (wyjątek stanowi M-RT-s gdzie wymagana jest wersja 10600)
 • od wersji 11500 dla modułów z wersją powyżej 11XXX
 • od wersji obrazu serwera 403

Oprogramowanie Ampio Designer cechuje interoperacyjność z CAN konfiguratorem oraz aplikacją Smart Home Manager, co oznacza, że funkcjonują on w pełnej zgodności. Konfigurację jednej instalacji można zatem wykonać w którejkolwiek z tych aplikacji i wszelkie wprowadzone zmiany będą dostępne jednocześnie we wszystkich trzech aplikacjach.

Połączenie

Po zasileniu serwera, do wyboru są dwie możliwości:
 • podłączenie M-SERV-s do sieci LAN,
 • stworzenie w M-SERV-s hotspota (więcej szczegółów dostępnych jest w poradniku Konfiguracja serwera M-SERV),

Na wyświetlaczu w module M-SERV-s pojawi się adres IP urządzenia, które należy wpisać w przeglądarce internetowej. Po wpisaniu IP uruchomi się Ampio Designer.

Pierwsza konfiguracja

 • ustawienie hasła systemu,
 • aktywowanie potrzebnych funkcji,
 • wybranie strefy czasowej

Logowanie do istniejącej instalacji

Warunkiem uruchomienia Ampio Designera na istniejącej instalacji jest zaktualizowanie obrazu karty SD i skonfigurowanie hasła modułu M-SERV-s. Szczegółowy opis tego procesu znajduje się w poradniku Aktualizacja karty SD modułu serwera M-SERV

Jeśli M-SERV-s posiada już skonfigurowane hasło to do instalacji można dostać się na dwa sposoby:

Lokalnie

Tak jak w przypadku pierwszej konfiguracji, należy wpisać adres IP urządzenia w pasek wyszukiwania przeglądarki.

Wyświetli się ekran logowania z poziomu którego istnieje możliwość:

 • pobrania pliku do aktualizacji offline,
 • pobranie do cache (pamięci podręcznej) aktualizacji offline,
 • zalogowania się za pomocą wpisania hasła.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Przez stronę www

Ampio Designera można uruchomić również poprzez stronę designer.ampio.com. Z poziomu strony można konfigurować system:

 • lokalnie: podając IP serwera oraz hasło,
 • przez chmurę: logując się do instalacji, które są dodane do Ampio Cloud,
 • przez wsparcie zdalne: które jest wygenerowane z poziomu aplikacji Ampio UNI,
 • offline: wgrywając plik projektu.

Elementy interfejsu

Górny pasek Ampio Designer

Na górnym pasku Ampio Designera możliwy jest dostęp do poszczególnych zakładek takich jak:

Po prawej stronie górnego paska nawigacji możliwy jest dostęp do takich funkcji jak:

 • Zarządzanie projektem - możliwość pobrania lub wgrania projektu,
 • Narzędzia - czyszczenie bazy, generowanie karty gwarancyjnej instalacji oraz wgrywanie aktualizacji offline pobieraną w widoku ekranu logowania,
 • Przywrócenie kopii - przywrócenie bazy danych aplikacji Ampio UNI,
 • Pobieranie kopii - pobranie bazy danych z aplikacji Ampio UNI, Node-Red’a oraz logów,
 • Wybór języków - narzędzie Ampio Designer przygotowane jest w kilku wariantach językowych, które można dowolnie przełączać,
 • Wyszukiwanie - po wpisaniu odpowiedniej frazy można się dostać do miejsca, w której dana fraza występuje,
 • Zmiana wyglądu - oprogramowanie jest dostępne w trybie wizualnym dziennym jak i trybie nocnym.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Dolny pasek Ampio Designer

Na dolnym pasku Ampio Designera dostępne są informacje developerskie takie jak:

 • Wersja M-SERV-s dla aplikacji Ampio UNI,
 • Numer identyfikacyjny M-SERV-s,
 • Wersja brokera MQTT,
 • Numer obrazu M-SERV-s,

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Zakładka Urządzenia

W tej zakładce wyświetlają się wszystkie urządzenia podłączone do sieci CAN. Tabela urządzeń podzielona jest na kolumny, w których kolejno można:
 • # - zaznaczyć moduł, dzięki czemu istnieje możliwość pobrania danych z urządzenia, zrestartowania urządzenia lub usunięcia urządzenia z listy jeśli jest offline,
 • Ampio MAC - odczyt MAC adresu urządzenia,
 • Własny MAC - odczyt i nadanie własnego MAC adresu urządzenia,
 • Soft - sprawdzenie aktualnego oprogramowania urządzenia i jego aktualizacja; pasek pod numerem oprogramowania wyświetla aktualne zużycie pamięci danego modułu,
 • Symbol - symbol określający typ modułu,
 • Nazwa - odczyt i nadanie nazwy własnej modułu,
 • Lokalizacja - odczyt i nadanie lokalizacji modułu; w kolumnie lokalizacji mamy również możliwość identyfikacji urządzenia - po jej uruchomieniu moduł zapala na stałe diodę CAN, co daje możliwość odszukania modułu w rozdzielni. Jeżeli jest to panel zacznie on cyklicznie zapalać i gasić swoje podświetlenie.
 • PCB - numer wersji sprzętowej modułu,
 • Ustawienia - z tej pozycji można przejść do ustawień urządzenia

Nad listą urządzeń po prawej stronie znajdują się:

 • Inteligentne wyszukiwanie - po wpisaniu frazy przeszukana zostanie lista urządzeń,
 • Odśwież - odświeżenie listy urządzeń, które znajdują się w sieci CAN,
 • Pokaż/Ukryj offline - można zdecydować czy mają wyświetlać się na liście urządzeń moduły offline,
 • Pokaż/Ukryj nieobsługiwane - możliwość pokazania na liście urządzeń nieobsługiwanych w Ampio Designer,
 • Pokaż/Ukryj filtry - dowolne filtrowanie listy urządzeń,
 • Pokaż/Ukryj kolumny - dostosowanie ilości wyświetlanych kolumn,
 • Tryb pełnoekranowy - schowanie paska zakładek Ampio Designer.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Ustawienia urządzenia

Wchodząc w ikonę ustawień przy wybranym urządzeniu otwiera się nowe okno z zakładkami:

 • Funkcjonalności - aktualny podgląd wszystkich funkcjonalności, który posiada dany moduł,
 • Warunki - dostęp do warunków w pamięci danego urządzenia,
 • Parametry - parametry związane z danym typem urządzenia.

W podzakładce Warunki istnieje możliwość importu oraz eksportu warunków logicznych dla tego konkretnego urządzenia. Aby wykonać import/eskport należy wejść w ikonę w prawym górnym rogu interfejsu.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Zakładka Lokalizacje

Jedną z najważniejszych rzeczy jaką należy zrobić na początku programowania systemu jest nadanie nazw lokalizacji.

W tej zakładce poprzez wciśnięcie przycisku “plus” można stworzyć miejsca/lokalizacje do których przyporządkujemy konkretne urządzenia lub ich flagi, wejścia/wyjścia itp. Zakładka posiada dwie listy:

 • urządzeń
 • lokalizacji

Zarówno przed dopisaniem obiektów do lokalizacji jak i po, można nadać im nazwy.

Dopisanie danego obiektu do lokalizacji może odbyć się na dwa sposoby:

 • bezpośrednie przeniesienie obiektu z listy urządzeń na listę lokalizacji.

 • wybranie lokalizacji z listy po wyświetleniu obiektów

Zakładka Logika

W tej zakładce tworzona jest cała logika między urządzeniami w sieci CAN. Na górnym pasku po prawej stronie znajdziemy:

 • listę lokalizacji stworzonych w zakładce lokalizacja,
 • wyszukiwarkę warunków i zdarzeń,
 • import/eksport warunków/zdarzeń z pliku,
 • przewinięcie listy do pozycji ze zdarzeniami, które zawsze znajdują się na dole listy.

Oraz po lewej stronie dwie podstawowe funkcje:

 • dodaj warunek

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

 • dodaj zdarzenie

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Dobrą praktyką jest, aby podczas tworzenia warunku/zdarzenia wybrać lokalizację z wyszukiwarki, która znajduje się w górnym pasku. Daje nam to zawężoną listę urządzeń dostępną w danej lokalizacji. Dzięki używaniu inteligentnej wyszukiwarki wejść i wyjść skracamy czas tworzenia warunku.

Zakładka Aplikacja

W tej zakładce tworzony jest widok aplikacji mobilnej dla klienta końcowego. Podobnie jak w zakładce lokalizacja, można stworzyć poprzez przycisk plus grupy/pomieszczenia, które będą widoczne w aplikacji. Dzięki wcześniejszemu stworzeniu lokalizacji można znacząco przyspieszyć ten proces.

Każdą grupą można niezależnie zarządzać, konfigurować urządzenia, wgrywać rzuty pomieszczeń oraz nadawać ikony grupom. Dla każdego urządzenia w grupie, dostępne są spersonalizowane ustawienia, zależne od danego typu obiektu.

Zakładka Ustawienia

Zakładka ta daje dostęp do parametryzacji systemu.

UŻYTKOWNICY

Wyświetla się tutaj lista użytkowników systemu Ampio. Po prawej stronie znajduje się przycisk “Dodaj nowego użytkownika”, po jego naciśnięciu tworzone są login i hasło, którymi dany użytkownik będzie logował się do aplikacji Ampio UNI.

Każdemu użytkownikowi można nadać prawa:

 • Pozwalaj na dodawanie scen
 • Pozwalaj na edycję harmonogramu ogrzewania
 • Pozwalaj na edycję aktywnych w aplikacji
 • Pozwalaj na edycję serwera z aplikacji
 • Pozwalaj na zdalne wsparcie z aplikacji
 • Pozwalaj na zmianę mocy urządzenia w aplikacji
 • Pozwalaj na zmianę nazw obiektów w aplikacji
 • Pozwalaj na zmianę ustawień połączenia chmury
 • Pozwalaj na dostęp do automatyzacji
 • Pozwalaj na dostęp do parametrów
 • Pozwalaj na dostęp do statystyk
 • Pozwalaj na dostęp do podlewania ogrodu
 • Pozwalaj na dostęp do centrum wiadomości
 • Pozwalaj na wysyłanie powiadomień do wszystkich użytkowników (w automatyzacjach)
 • Pozwalaj na dostęp do detekcji obecności
 • Pozwalaj na dostęp do symulacji obecności
 • Pozwalaj na wysyłanie zdarzeń w sieć CAN
 • Pozwalaj na wysyłanie powiadomień

SIP

Z poziomu tej zakładki można włączyć lub wyłączyć usługę SIP w M-SERV-s lub połączyć się z zewnętrznym operatorem SIP oraz zarządzać użytkownikami SIP.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

SIEĆ

Z tego miejsca można zarządzać ustawieniami sieciowymi M-SERV-s:

SYSTEM

W tej zakładce możliwy jest dostęp do informacji o pamięci w M-SERV-s. Można tutaj modyfikować strefę czasową oraz zmienić ustawienia czasu w M-SERV-s. W zakładce znajdują się również narzędzia takie jak:

 • Zmień hasło
 • Zaktualizuj system/Zaktualizuj offline - Ampio system, MQTT, Ampio Designer, Ampio serwer
 • Włącz/wyłącz Node-Red
 • Włącz/wyłącz SSH
 • Dodaj do chmury
 • Połącz z KNX
 • Restartuj serwer

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Opcja “Zaktualizuj system” pozwala nie tylko na jego aktualizację do najnowszej wersji, ale również na powrót do wcześniej wypuszczonych wersji oprogramowania.

ZASOBY

W tej zakładce widnieją podstawowe zasoby, które posiada system Ampio. Dodatkowo można utworzyć lub usunąć zdarzenia. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji, pojawi się 255 podstawowych zdarzeń. Aby używać rozszerzonych zdarzeń w aplikacji Ampio UNI, należy dodać je do zasobów.

IKONY

W tej zakładce dostępny jest podgląd na wszystkie ikony, używane w aplikacji Ampio UNI. Można je zmienić, dodać lub usunąć. Można również wgrywać swoje, indywidualnie zaprojektowane ikony.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

PARAMETRY

W tej zakładce edytowane są domyślne wartości, które wykorzystywane są w funkcjach przy tworzeniu warunków, dzięki cz0emu przyśpieszany jest proces konfiguracji.

PREFERENCJE

Zakładka powstała z zamysłem większej personalizacji Ampio Designera. Aktualnie dostępne są w niej ograniczone funkcjonalności (możliwość wyświetlania wartości liniowych jako procenty), które będą rozwijane na kolejnym etapie prac deweloperskich.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

INTEGRACJE

W tej zakładce można dodawać i edytować integracje na module M-SERV-s. Integracje można wyzwalać na trzy sposoby:

 • poprzez zdarzenie
 • poprzez zbocze narastające (flaga binarna na M-SERV-s)
 • poprzez zbocze opadające (flaga binarna na M-SERV-s)

W okienku “akcja” do dyspozycji są:

 • powiadomienia PUSH,
 • pobierz URL,
 • uruchom funkcję BASH,
 • wyślij SMS,
 • zarządzanie scenami,
 • zarządzanie radiem IP.

KOPIE ZAPASOWE

Kopie zapasowe w Ampio Designer tworzą się automatycznie przy logowaniu do oprogramowania. Kopie zapasową można również utworzyć ręcznie lub wgrać z pliku. Każdą kopię zapasową można pobrać, przywrócić lub usunąć.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

LOGI

W tej zakładce możliwy jest dostęp do zmian stanu urządzeń oraz zdarzeń istniejących w aplikacji Ampio UNI. Jest to zakładka diagnostyczna pozwalająca na obserwację zmian zachodzących w systemie. Można filtrować po dacie oraz godzinie lub wyszukać konkretne urządzenie.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

CAN

Jest to zakładka diagnostyczna rejestrująca cały ruch w sieci CAN. Można w niej filtrować ruch po urządzeniu, a także po konkretnych wartościach w formacie hex.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

API

W tej zakładce udostępniamy API do naszego systemu.

Uruchamianie Node-RED z Ampio Designer

Proces uruchamiania Node-RED omówiony jest w poradniku Integracja systemu Ampio z Node-RED.