Regulamin aplikacji oraz serwisu ampio.com

 • Numer dokumentu: POL-004
 • Wersja: 2.0
 • Data publikacji: 13 września 2022


§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz Aplikacji.

 2. Definicje:

  (a) Administrator – AMPIO sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 22, 72-010 Przęsocin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000639215, posiadająca numer REGON: 365517157, numer NIP: 8513199749, oraz kapitał zakładowy w wysokości: 155 100,00 zł, e-mail: ampio@ampio.com (dalej jako “Ampio”, “my”, “nasze”, “nas");

  (b) Aplikacja – oprogramowanie mobilne “AMPIO UNI”, dostępne do pobrania w sklepie Google Play oraz w sklepie App Store, oraz jego wersja na przeglądarkę internetową,za pośrednictwem którego możesz korzystać z Twoich urządzeń smart (produktów Ampio);

  (c) Chmura Ampio, Ampio Cloud – rozwiązanie umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Aplikacji wyłącznie za pośrednictwem prywatnych serwerów (chmury) Ampio. Rozwiązanie to pozwala na zdalne korzystanie z Aplikacji bez potrzeby połączenia z wewnętrzną (domową) siecią WIFI Użytkownika oraz bez pośrednictwa podmiotów trzecich;

  (d) Platforma Help – strona internetowa https://help.ampio.com/ prowadzona przez Administratora, w ramach której Administrator udostępnia Użytkownikom porady, informacje techniczne dotyczące urządzeń automatyki budynkowej Ampio, poradniki, przykładowe konfiguracje, sposoby podłączenia urządzeń, a także modyfikuje zakres świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu usług.

  (e) Instalator – osoba spoza organizacji Ampio (podmiot zewnętrzny), która posiada dostęp do narzędzi instalatorskich działających w ramach Ampio Cloud oraz zasobów przeznaczonych dla Instalatorów.

  (f) Konto Użytkownika – oznaczony indywidualną nazwą oraz hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika;

  (g) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Użytkownikom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem oraz Aplikacją, w tym biuletynu informacyjnego;

  (h) Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora, który dostępny jest pod adresem ampio@ampio.com;

  (i) Regulamin – niniejszy Regulamin; Użytkownik może swobodne zapoznać się z Regulaminem, po pobraniu Aplikacji za pośrednictwem sklepu internetowego „Apple App Store” lub „Google Play" oraz na stronie internetowej https://help.ampio.com/ w sekcji „Dokumenty prawne";

  (j) Serwis – witryna internetowa w domenie ampio.com prowadzone przez Administratora.

  (k) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Administratorem oraz Użytkownikiem, której integralną część stanowi niniejszy Regulamin.

  (l) Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora;

  (m) Użytkownik powiązany – osoba fizyczna, która otrzymała dostęp do urządzeń automatyki budynkowej od Użytkownika posiadającego Konto Użytkownika powiązane z urządzeniami automatyki budynkowej na prawach właściciela lub współwłaściciela.

 3. Administrator świadczy usługi polegające na udostępnianiu Aplikacji i Serwisu oraz usługi za pośrednictwem Aplikacji i Serwisu na terytorium Rzeczpospolitej Polski z uwzględnieniem transgranicznego charakteru sieci Internet.

§2. Rodzaje świadczeń udzielanych przez Administratora

 1. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji usługi obejmujące następujące funkcjonalności:

  (a) umożliwienie Użytkownikom zdalnego sterowania oraz monitorowania urządzeń gospodarstwa domowego za pomocą urządzeń mobilnych (smartfon, tablet). W tym celu urządzenia gospodarstwa domowego (dalej: „urządzenia automatyki budynkowej") łączą się bezpośrednio (w przypadku urządzeń typu “smart”) lub pośrednio (z wykorzystaniem sterowników/modułów) z Chmurą Ampio. Do usług należą w szczególności:

  • sterowanie oświetleniem;
  • sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacją i wentylacją;
  • sterowanie napędami bram i rolet;
  • monitorowanie kamer;
  • sterowanie urządzeniami multimedialnymi;
  • monitorowanie stanu podłączonych urządzeń i czujników;
  • detekcja i symulacja obecności;
  • predefiniowanie i uruchamianie scen.

  (b) definiowanie interfejsu (wyglądu) Aplikacji;

  (c) wysyłka Newslettera

 2. Szczegółowy zakres świadczonych na rzecz Użytkowników usług, w tym ograniczenia i rozszerzenia postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator może wprowadzić w ramach Platformy Help w dowolnym momencie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników.

 3. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z usług wskazanych w pkt 1 powyżej jest posiadanie aktywnego Konta Użytkownika. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z warunkami udzielania usług przed założeniem Konta Użytkownika (rejestracją).

 4. Do skorzystania przez Użytkownika z usług wskazanych w pkt 1 powyżej niezbędne jest:

  (a) nadanie dostępu do urządzeń automatyki budynkowej przez Instalatora Ampio;

  (b) istnienie ważnego powiązania Konta Użytkownika z urządzeniem automatyki budynkowej za pośrednictwem systemu Ampio Cloud.

 5. Konto Użytkownika umożliwia tworzenie, zarządzanie i unieważnianie powiązań pomiędzy Kontami Użytkowników a urządzeniami automatyki budynkowej.

 6. Użytkownik może zarządzać powiązaniami pomiędzy urządzeniami automatyki budynkowej a Kontem Użytkownika za pośrednictwem Portalu Konsumenckiego dostępnego przez przeglądarkę internetową.

 7. Użytkownik posiadający Konto Użytkowników powiązane z urządzeniami automatyki budynkowej na prawach właściciela lub współwłaściciela może ustanawiać Użytkowników powiązanych.

 8. W ramach jednego Konta Użytkownika utworzyć można maksymalnie 10 połączeń z urządzeniami automatyki budynkowej za pośrednictwem systemu Ampio Cloud. Limit określony w zdaniu poprzedzającym niezależny jest od liczby ustanowionych Użytkowników powiązanych.

 9. Pobranie i korzystanie z Aplikacji jest darmowe.

 10. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługę umożliwiającą kontakt z Administratorem za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego. W tym celu Użytkownik powinien pozostawić w formularzu swoje dane kontaktowe oraz treść wiadomości i przesłać je zgodnie z podanymi komunikatami podanymi do Administratora.

 11. Administrator świadczy za pośrednictwem Aplikacji i/lub Serwisu usługę Newslettera. Skorzystanie z usługi Newslettera wymaga podania adresu email przez Użytkownika oraz wyrażenia przez niego zgody na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.

 12. O terminie wysyłki i treści Newslettera decyduje Administrator.

 13. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera możliwa jest w każdej chwili poprzez kliknięcie w link dezaktywujący znajdujący się w wiadomości e-mail zawierającej Newsletter.

§3. Zasady korzystania z serwisu i aplikacji

 1. Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z funkcjonalności Aplikacji oraz Serwisu udostępnione są Użytkownikowi w postaci komunikatów wyświetlanych w ramach Aplikacji oraz Serwisu. Administrator może udostępniać Użytkownikom zbiór wybranych porad, przydatnych informacji technicznych czy poradników instalatora za pośrednictwem Platformy Help wedle własnego uznania.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu i Aplikacji do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Korzystając z usług świadczonych przez Administratora, Użytkownicy zobowiązani są do nieużywania słów uznawanych powszechnie za obelżywe lub wulgarne oraz do zachowywania się i komunikowania w sposób nienaruszający dóbr osobistych członków personelu Administratora.
 4. Każde działanie Użytkownika podejmowane w ramach Aplikacji i Serwisu powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Serwisu / Aplikacji.
 5. Podczas korzystania z Serwisu lub Aplikacji obowiązkiem Użytkownika jest podawanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Zabronione jest również udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom lub osobom trzecim, jak również korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.
 6. Każdy Użytkownik jak i osoba trzecia, mająca dostęp do Serwisu lub Aplikacji, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek chronionych prawami własności intelektualnej jakie przysługują Administratorowi treści udostępnionych w Serwisie lub w Aplikacji, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku. Zabronione są również wszelkie ingerencje czy wykorzystywanie kodu źródłowego Aplikacji.
 7. Hasło pozwalające Użytkownikowi logować się do Serwisu lub Aplikacji jest prywatne i poufne.
 8. Wszelkie wymiany haseł pomiędzy Użytkownikami są zabronione.
 9. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania Serwisu lub Aplikacji szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki", etc.).

§4. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z serwisu i aplikacji

 1. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest urządzenie mobilne, z zainstalowanym systemem Android lub iOS i stabilnym dostępem do Internetu.
 2. Do korzystania z Serwisu wystarczy dowolny komputer, smartfon lub tablet z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari w najnowszej wersji. Wyświetlanie Serwisu za pomocą innych przeglądarek internetowych jest możliwe, ale może powodować nieprawidłowości w jego działaniu.
 3. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji Użytkownik ponosi we własnym zakresie na warunkach określonych w umowach zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu.
 4. Administrator zaleca użytkownikom korzystanie z wbudowanych zabezpieczeń urządzeń mobilnych takich jak biometria (np. odcisk palca lub rozpoznawanie twarzy) lub gestów albo kodów PIN w celu zagwarantowania, że dane Użytkownika dostępne w Aplikacji będą zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

§5. Użytkownik

 1. Z usług świadczonych w Aplikacji przez Administratora mogą korzystać osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług w Aplikacji jako Użytkownicy wyłącznie za zgodą i wiedzą lub pod nadzorem swoich opiekunów prawnych lub faktycznych.

§6. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia Umowy pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem dochodzi w momencie utworzenia konta Użytkownika w Aplikacji. Warunkiem utworzenia konta Użytkownika jest akceptacja postanowień Regulaminu i potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności.

 2. Utworzenie Konta Użytkownika może nastąpić:

  (a) z wykorzystaniem usług uwierzytelniających Sign in with Apple (Apple), Google Sign-in (Google) lub Facebook Login (Facebook);

  (b) poprzez podanie adresu email oraz nadanie spersonalizowanego hasła;

 3. Umowa pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest do momentu usunięcia Konta Użytkownika w systemie Ampio Cloud.

 4. Świadczenie usług przez Administratora na rzecz Użytkownika odbywa się na podstawie Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.

 5. Użytkownik, który usunie Aplikację ze swojego urządzenia traci tylko dostęp do jej funkcjonalności i przypisanych danych do jego Konta Użytkownika, aż do momentu ponownej instalacji Aplikacji na swoim urządzeniu oraz po prawidłowym ponownym zalogowaniu się.

 6. Na wyraźną prośbę Użytkownika przesłaną na adres ampio@ampio.com, Administrator może dezaktywować Konto Użytkownika (tj. uniemożliwić zalogowanie się danymi Użytkownika w Aplikacji). Ponowna aktywacja Konta Użytkownika wymaga kontaktu z Administratorem pod ww. adresem e-mail.

 7. Użytkownik, który narusza postanowienia Regulaminu może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. W razie, gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do dezaktywowania Konta Użytkownika, co jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Postanowienia ust. 3 – 7 powyżej stosuje się odpowiednio.

 8. Jeżeli Administrator usunął lub dezaktywował Konto Użytkownika z przyczyn wskazanych w ust. 6, to założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika lub jego ponowna aktywacja wymaga wysłania przez Użytkownika zgłoszenia na adres ampio@ampio.com oraz zgody Administratora.

§7. Reklamacje

 1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z Regulaminem, może złożyć reklamację. Użytkownik w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: AMPIO sp. z o.o., ul. Szczecińska 22, 72-010 Przęsocin, lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: ampio@ampio.com.
 3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Do tak złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 30 dni. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Użytkownik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową, podając adres do korespondencji w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 30 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§8. Limit transferu danych

 1. W przypadku wykorzystania przez Użytkownika z darmowego limitu transferu danych w systemie Ampio Cloud określonego w Platformie Help szybkość transferu danych ulega zmniejszeniu.
 2. Przywrócenie pełnej szybkości transferu danych następuje z początkiem nowego miesiąca kalendarzowego.
 3. Limit oraz szybkość transferu danych mogą podlegać ograniczeniom przez Administratora. Aktualne ograniczenia są określone każdorazowo w Platformie Help.

§9. Ochrona praw autorskich

 1. Administrator udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Aplikacji na czas trwania Umowy. Użytkownik nie może udzielać sublicencji, a sama licencja nie może być przeniesiona na inny podmiot bez wyraźnej zgody Administratora.
 2. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie / Aplikacji należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich posiadających do nich prawa autorskie.
 3. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie / Aplikacji, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej posiadającej do nich prawa autorskie, z wyłączeniem materiałów oznaczonych adnotacją, wskazującą na wyłączenie stosowania ww. przepisu.
 4. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć, grafik, tekstów i innych materiałów z Serwisu / Aplikacji oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych, z wyłączeniem materiałów oznaczonych adnotacją, wskazującą na wyłączenie stosowania ww. przepisu.
 5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.

§10. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności.

§11. Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie swoich zobowiązań, wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymogów oraz naruszenia zasad, określonych w Regulaminie lub Umowie. W szczególności, Administrator nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek przerwy lub trudności w świadczeniu usług spowodowane niskiej jakości lub niestabilnym połączeniem internetowym po stronie Użytkownika.
 2. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadać za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie swoich zobowiązań, które zostało spowodowane przez działanie siły wyższej. Za siłę wyższą w rozumieniu Umowy i Regulaminu uważa się zdarzenie niezależne od Administratora lub Użytkownika, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i pozostające poza ich kontrolą, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy lub które spełnia kryteria uznania za siłę wyższą ustalone przez orzecznictwo sądów polskich.

§12. Szczególne postanowienia dotyczące umów z konsumentami

 1. W wypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem (dalej: “Konsument") składa reklamację co do jakości usług oferowanych przez Ampio, a Ampio nie uzna roszczenia, Użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 2. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.:

  (a) postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;

  (b) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

  (c) interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

  (d) rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR. Również Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 4. Dla rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy Ampio a Konsumentem właściwe jest prawo polskie, a sądem właściwym miejscowo jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Ampio.

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące praw konsumenta stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i zawierających umowę bezpośrednio niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 6. Ampio zastrzega, że nie jest dopuszczalne, aby Konsument w ramach jednej umowy występował jako osoba fizyczna, dokonująca z Ampio czynności prawnej związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową oraz jako osoba fizyczna, dokonująca z Ampio czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową korzystająca tym samym z uprawnień konsumenta. Możliwe jest jedynie dokonanie osobnych zakupów o charakterze zawodowym oraz nieposiadających tego charakteru.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu lub Aplikacji spowodowanych ich serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem ich funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. O wszystkich ograniczeniach Administrator będzie informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Administrator może wprowadzać zmiany w Regulaminie wyłącznie z ważnych przyczyn, tj. w przypadku rozszerzenia lub ograniczenia zakresu oferowanych usług oraz w związku ze: (1) zmianą przepisów prawa, którym podlega Administrator, (2) zmianą technologii Serwisu lub Aplikacji, (3) zmianą organizacji wewnętrznej Administratora, (4) innych obiektywnych przyczyn niezależnych od Administratora, które wymuszają zmiany lub dostosowanie Regulaminu. O każdych zmianach Administrator będzie informować poprzez wysłanie informacji o wprowadzanych zmianach na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu/Aplikacji. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia poinformowania Użytkownika o tych zmianach, chyba że Użytkownik zaakceptuje brzmienie zmienionego Regulaminu wcześniej za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Zmiany wprowadzone w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem zmian.
 4. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące zakresu świadczonych usług, które zostaną opublikowane przez Administratora w ramach Platformy Help, stanowią integralną część niniejszego Regulaminu i są wiążące dla Użytkowników. Jakiekolwiek zmiany zakresu świadczonych usług za pośrednictwem Platformy Help nie będą stanowić zmiany Regulaminu w rozumieniu ust. 2 niniejszego paragrafu.
 5. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny w drodze negocjacji. Jeżeli rozwiązanie sporu w ten sposób nie będzie możliwe, spory będzie rozstrzygał właściwy sąd powszechny.
 6. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 13 września 2022 roku.