Stan instalacji w Ampio Cloud

  • Numer dokumentu: PO-092
  • Wersja: 1.0
  • Data publikacji: 23 lutego 2022

Stan instalacji w Ampio Cloud

  • Numer dokumentu: PO-092
  • Wersja: 1.0
  • Data publikacji: 23 lutego 2022


System Ampio przewidziany jest do montażu i konfiguracji przez wykwalifikowanych instalatorów. Znajduje to również swoje odzwierciedlenie w tym, jak działa system Ampio Cloud. Jednym z mechanizmów związanych z takim modelem wdrażania systemu jest mechanizm stanów instalacji. Mechanizm ten umożliwia instalatorom zdalną pracę nad konfiguracją systemu w czasie jego wdrażania, przy zapewnieniu właścicielowi przejrzystości i kontroli nad tym, kto i kiedy ma dostęp do jego instalacji.

Powiązanie instalatora

W większości przypadków, pierwszym powiązaniem jakie powstanie pomiędzy instalacją automatyki budynkowej, a kontem Ampio Cloud będzie powiązanie instalatora pracującego nad wdrożeniem instalacji. Powiązanie tego typu jest powiązaniem szczególnym. Pozwala ono na nadanie praw własności instalacji inwestorowi. W oparciu o to powiązanie, instalator może w sposób zdalny dokonywać prac konfiguracyjnych, czy też zweryfikować poprawność działania funkcjonalności systemu związanych z platformą Ampio Cloud.

Użytkownik, który uzyskał prawa właściciela instalacji może zapoznać się z listą instalatorów powiązanych z jego instalacją po zalogowaniu do panelu Ampio Cloud pod adresem cloud.ampio.com. Lista ta dostępna jest w widoku Wsparcie.

Stan instalacji

Stan instalacji, który dostępny jest do wglądu po zalogowaniu się do panelu Ampio Cloud odzwierciedla postępy prac instalacyjnych związanych z wdrożeniem systemu automatyki budynkowej Ampio. Wyróżnia się trzy stany, w jakich w danym czasie może znajdować się każda instalacja.

Stan deweloperski

Każde nowe urządzenie klasy M-SERV przy nawiązaniu pierwszego połączenia z Ampio Cloud zgłasza stan instalacji jako deweloperski. Stan ten oznacza, że instalacja automatyki, w ramach której działa moduł jest obecnie na etapie wdrażania i konfiguracji.

W tym stanie instalator, który utworzył powiązanie instalatorskie pomiędzy instalacją a swoim kontem Ampio Cloud, uprawniony jest do nawiązywania zdalnego połączenia z instalacją oraz udostępniania jej innym użytkownikom - w szczególności inwestorowi i innym domownikom.

Stan rozruchowy

W momencie, gdy prace wdrożeniowe systemu automatyki budynkowej zostaną ukończone, instalator lub właściciel instalacji zgłasza ten fakt w systemie Ampio Cloud. Dokonuje się tego po zalogowaniu do panelu Ampio Cloud pod adresem cloud.ampio.com w widoku Ustawienia.

Od momentu wciśnięcia przycisku Oznacz jako ukończoną, rozpoczyna sie 30 dniowy okres rozruchowy. W tym czasie instalator może dalej nawiązać zdalne połączenia z instalacją, w celu dokonania zmian konfiguracyjnych w odpowiedzi na zgłaszane przez jej użytkowników uwagi. W czasie trwania stanu rozruchowego, możliwe jest przywrócenie instalacji do stanu deweloperskiego.

Instalacja ukończona

Po 30 dniach od rozpoczęcia stanu rozruchowego, instalacja samoczynnie przechodzi do stanu ukończonego. Od tego momentu, instalator który dokonywał jej wdrożenia nie ma już możliwości nawiązywania zdalnych połączeń z instalacją automatyki budynkowej.

Gdy instalacja osiągnie stan ukończony, nie jest możliwy powrót do stanu deweloperskiego ani rozruchowego.

Wsparcie po ukończeniu instalacji

W przypadku, gdy po zakończeniu prac instalacyjnych zaistnieje potrzeba udzielenia zdalnego dostępu instalatorowi na potrzeby udzielenia doraźnego wsparcia technicznego, można tego dokonać poprzez mechanizm zdalnego dostępu dostępny w widoku Wsparcie. Pozwala on na udzielenie krótkoterminowego zdalnego dostępu do instalacji instalatorowi, który dokonywał prac wdrożeniowych lub też dowolnemu innemu.

Aby udzielić zdalnego dostępu, przejdź do widoku Wsparcie > Zdalny dostęp i wybierz jednego z instalatorów związanych z instalacją lub wprowadź email innego instalatora, któremu chcesz udzielić dostępu.

Powiązania wsparcia ważne są przez jedną dobę. Właściciel instalacji może je również unieważnić przed upłynięciem wspomnianego czasu ważności.