Warunki gwarancyjne dla urządzeń Ampio Smart Home

 • Numer dokumentu: POL-007
 • Wersja: 2.0
 • Data publikacji: 13 września 2022


§1. Gwarant

Gwarantem jest Usługodawca tj. Ampio sp. z o.o. z siedzibą w Przęsocinie, ul. Szczecińska 22, 72-010 Przęsocin, REGON: 365517157, NIP: 8513199749, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000639215.

§ 2. Warunki obowiązywania gwarancji

 1. Gwarant udziela Klientowi gwarancji na urządzenie nabyte od Gwaranta na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie zwanym dalej Warunkami Gwarancyjnymi.

 2. Gwarancja udzielana jest na urządzenia zakupione od Gwaranta i zamontowane przez Instalatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. W ramach gwarancji Gwarant zobowiązuje się, w pierwszej kolejności, do naprawy uszkodzonego urządzenia.

 4. W przypadku gdy naprawa okaże się niecelowa lub niemożliwa, Gwarant wymieni uszkodzone urządzenie na nowe.

 5. Zarówno wymienione uszkodzone części jak i wymienione całe uszkodzone urządzenie stanowi własność Gwaranta.

 6. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest:

  • a) przedstawienie dowodu zakupu urządzenia,
  • b) przedstawienie ważnej Karty Gwarancyjnej wypełnionej przez osoby do tego uprawnione,
  • c) korzystanie z usług świadczonych przez Gwaranta, do których wykonywania niezbędne jest nabyte urządzenie,
  • d) montaż urządzenia przez Instalatora dedykowanego przez Gwaranta.
 7. W celu skorzystania z niniejszej gwarancji Klient przesyła do Gwaranta uszkodzone urządzenie wraz z opisem usterki, Kartę gwarancyjną oraz dowód jego zakupu na poniższy adres:

  Ampio sp. z o.o. ul. Szczecińska 22 72-010 Przęsocin

 8. Urządzenie odsyłane do Gwaranta powinny być kompletne i zabezpieczone przed możliwymi uszkodzeniami mogącymi powstać podczas transportu. Niekompletne urządzenie może znacznie utrudnić jego naprawę, wydłużyć czas jego naprawy lub uniemożliwić naprawę. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za usterki powstałe podczas transport urządzenia.

§ 3. Czas na naprawę lub wymianę

 1. Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego urządzenia lub jego wymiany w terminie 14 dni od dnia doręczenia uszkodzonego urządzenia wraz z pisemnym zgłoszeniem reklamacji tytułu gwarancji.
 2. Termin określony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie, jeżeli na rynku nie będą dostępne części wymienne dla urządzenia, którego gwarancja dotyczy lub w przypadku wystąpienia siły wyższej, niezależnej od Gwaranta.
 3. Gwarant poinformuje Klienta o terminie wykonania obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Termin może zostać wydłużany, z przyczyn wskazanych w ust. 2.

§ 4. Okres gwarancyjny

 1. Urządzenia nabyte od Gwaranta objęte są gwarancją prawidłowego funkcjonowania na okres 5 lat pod warunkiem dokonania rejestracji urządzenia przez Instalatora po jego zamontowaniu. Instalator po dokonaniu rejestracji urządzenia, przesyła dokument rejestracyjny Gwarantowi. W pozostałych przypadkach gwarancja udzielana jest na okres 2 lat od chwili zakupu urządzenia.
 2. Jeżeli Gwarant wymienił wadliwe urządzenie na nowe lub dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa, od momentu dostarczenia klientowi wymienionej lub naprawionej rzeczy.
 3. W przypadku wymiany pojedynczej części należącej do reklamowanego urządzenia, czas gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części.

§ 5. Wyłączenie obowiązywania gwarancji

 1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych w wyniku:
  • a) samodzielnego wprowadzenia przez Klienta lub inną osobę trzecią do urządzenia nieoryginalnego oprogramowania lub oprogramowania niepochodzącego od Gwaranta,
  • b) użytkowania urządzenia niezgodnie z zaleceniami Gwaranta lub z jego przeznaczeniem,
  • c) dokonania montażu przez inną osobę niż Instalator dedykowany przez Gwaranta,
  • d) pożaru, zalania wodą, uderzenia pioruna, przepięć w sieci energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego czy wpływu innych czynników zewnętrznych, wynikających z działania sił przyrody,
 2. Gwarancja traci ważność w przypadku wykonania napraw lub ingerencji w konstrukcję urządzenia przez inny podmiot niż Gwarant, lub w przypadku użycia części zamiennych inne niż oryginalne bez uprzednich ustaleń z Gwarantem. Wszelkie ustalenia z Gwarantem winny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

§ 6. Karta Gwarancyjna

 1. Wraz z montażem urządzenia Instalator dedykowany przez Gwaranta wydaje Klientowi Kartę Gwarancyjną, która uprawnia Klienta do korzystania z gwarancji.
 2. Karta Gwarancyjna jest ważna jeżeli:
  • a) pierwszego uruchomienia urządzenia dokonał Instalator
  • b) jest podpisana przez Klienta, który zakupił od Usługodawcy urządzenie podlegające gwarancji,
  • c) nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń,
  • d) dołączono do niej dowód zakupu urządzenia.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi urządzenia nabytego od Gwaranta oraz do korzystania z nabytego urządzenia zgodnie z informacjami w niej zawartymi.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 3. Z wyjątkiem warunków gwarancyjnych przedstawionych powyżej, Gwarant w zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi innej odpowiedzialności dotyczącej urządzenia oraz jego użytkowania.
 4. Gwarancja nie daje Klientowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków, odszkodowania za niedogodności wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania Produktu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.