Poradnik konfiguracji modułu M-CON-KNX-s

  • Numer dokumentu: PO-175
  • Wersja: 3.0
  • Data publikacji: 20 lutego 2023


Wstęp

Moduł M-CON-KNX-s umożliwia integrację magistrali Ampio z elementami magistrali KNX. Moduł posiada wyprowadzenia zarówno na magistralę CAN jak i na magistralę KNX. Należy pamiętać, że magistrala KNX musi być niezależnie zasilona i zaprogramowana zgodnie ze standardami KNX. Adresy fizyczne oraz grupowe po stronie KNX mogą być nadane np. poprzez aplikację ETS.

Konfiguracja w Smart Home Konfigurator

Konfigurowanie parametrów oraz pojedynczych translacji odbywa się w aplikacji Ampio Smart Home Konfigurator (wersja minimum 5.0.0.6822). Uruchamiamy aplikację, po wczytaniu listy urządzeń wybieramy z listy moduł M-CON-KNX-s i wchodzimy w Parametry urządzenia.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Zmiana parametrów głównych mostka

Urządzenia z magistrali KNX będą widziane w magistrali CAN jako urządzenia wirtualne. Ich adres będzie wyświetlany w postaci 1100PPAA (gdzie PP oznaczają prefiks adresu, a AA oznacza część edytowalną adresu). W zakładce Podstawowe można zmienić wspomniany prefiks, ponadto można również edytować adres fizyczny z jaką mostek M-CON-KNX-s wysyła dane w magistralę KNX. Widoczne są również wersja pcb, protokołu i oprogramowania dla procesora podrzędnego.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Translacje z magistrali KNX do CAN

W zakładce Translacje mamy 2 podzakładki, w których konfigurujemy translacje informacji pomiędzy magistralami.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Za pomocą odpowiednich przycisków możemy m.in. dodawać, edytować czy usuwać translacje z listy. Po dodaniu nowej translacji widzimy okno jej ustawień.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Pole kontrolne zostawiamy domyślne, adresy przepisujemy z projektu KNX i wybieramy odpowiedni Typ danych. Następnie ustawiamy jak dane mają być wysyłane w magistrali CAN. Zmieniamy edytowalną część adresu (sufiks) oraz konfigurujemy Rodzaj danych, Typ informacji oraz Numer wartości (jedno urządzenie w magistrali CAN może wysłać np. 3 wartości temperatury w jednej ramce), a następnie zatwierdzamy. Na koniec pracy z listą należy pamiętać o wysłaniu nowych list do urządzenia.

Aby stworzyć warunki od urządzeń KNX, należy dodać wirtualne urządzenie w konfiguratorze (o adresie w postaci 1100PPAA, gdzie PP to prefiks z Parametrów urządzenia, a AA to sufiks z poszczególnych translacji, dokładny adres można również podejrzeć w Monitorze sieci). Proces dodawania takiego urządzenia opisany jest w poradniku Urządzenia wirtualne. Po dodaniu go do konfiguratora możemy tworzyć warunki od urządzenia wirtualnego, które przekazuje informacje z magistrali KNX. W tym celu wchodzimy w Konfigurator urządzenia modułu docelowego a dopiero na kolejnej liście wybieramy urządzenie wirtualne i opcję Dodaj warunek od urządzenia.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Jeżeli chcemy, aby urządzenie wirtualne było na liście po ponownym załączeniu konfiguratora, należy zapisać projekt z zakładki Projekt opcja Zapisz projekt, a następnie wczytać przy ponownej konfiguracji.

Translacje z magistrali CAN do KNX

W drugiej podzakładce skonfigurować można translacje z magistrali CAN do magistrali KNX.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Dodajemy nową translację i ustawiamy jej parametry, wpisujemy pełen Adres urządzenia CAN. Następnie wybieramy jaki Rodzaj danych, Typ informacji i Numer wartości chcemy przesyłać. Po stronie KNX Pole kontrolne i Rozkaz zostawiamy domyślne, wybieramy natomiast adres z jakim dane będą wysyłane w magistralę, oraz Typ danych i ewentualny Parametr.

Dla wejść/wyjść binarnych istnieje możliwość konfiguracji reakcji na zbocze (od oprogramowania podrzędnego procesora numer 13). Zgodnie z opisami, można zdefiniować reakcję na zbocze narastające i opadające. Reakcją może być wystawienie 1, wystawienie 0 lub brak reakcji (oznaczone -).

Niektóre typy danych z magistrali CAN wysyłane są w wielu ramkach (wybierane w polu Typ informacji). W związku z tym, jeżeli np. chcemy wybrać czujnik temperatury numer 4 z modułu Ampio, należy wybrać Rodzaj danych jako Temperatura dokładna, Typ informacji jako 0x07 Temperatura 2 bajtowe, Numer wartości jako 1.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Od tego momentu dane z magistrali CAN widoczne będą w magistrali KNX. Aby sprawdzić działanie, można użyć np. aplikacji ETS i zakładki Diagnostyka.

Od wersji Konfiguratora numer 5.0.0.7291 istnieje możliwość wysyłania cyklicznie danych z CAN do KNX nawet jeżeli wartość się nie zmieniła. Aby funkcja działała poprawnie procesor podrzędny musi być w wersji minimum 31 (widoczne w zakładce Podstawowe). Czas, który moduł potrafi obsłużyć to zakres od 10 do 250 sekund.

Aby dodać warunek od wyjść binarnych z systemu CAN należy wybrać w Rodzaj danych Binarny , Typ informacji 0x0F Wejścia wyjścia binarne, a do numeru wyjścia dodać liczbę 24 (maksymalna ilość wejść). Np. dla wyjścia 1, wybieramy typ 0x0F, numer wartosci 25, dla wyjścia 2 typ 0x0F numer wartości 26 itd.