M-ROOM-s PRO: Kompleksowy moduł obsługi apartamentówPowyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 — 16V DC
Pobór prądu spoczynkowy
45mA
Pobór prądu maksymalny
270mA
Liczba wejść zwieralnych do masy
14
Liczba wejść zwieralnych do zasilania
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
10
Maksymalny prąd AC pojedynczego wyjścia przekaźnikowego (φ≈0)
10A
Maksymalny sumaryczny prąd wszystkich wyjść przekaźnikowych
30A
Maksymalna moc obciążenia pojedynczego wyjścia przekaźnikowego (φ≈0)
2000VA
Maksymalne napięcie łączeniowe przekaźników
250V AC

Dane techniczne c.d.

Sterownik napędów rolet i żaluzji
tak
Liczba wyjść OC
4
Maksymalne przełączane napięcie obciążenia
40V
Maksymalny prąd pojedynczego wyjścia OC
8A
Maksymalny sumaryczny prąd wszystkich wyjść OC
32A
Sterownik oświetlenia RGBW
tak
Interfejs komunikacyjny
RS-232
Liczba kontrolowanych punktów świetlnych OWA
do 16 węzłów
1-Wire
do 6 czujników
Regulacja temperatury
tak

Wymiary

Szerokość
160mm, 9 pól/modułów w rozdzielnicy
Wysokość (z wtyczkami)
110mm
Głębokość
59mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-30 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

Charakterystyka ogólna

Moduł M-ROOM-s PRO jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł może zapewniać wiele z funkcjonalności przewidzianych w ramach architektury systemu automatyki budynkowej Ampio. Jako taki, przewidziany jest on jako pojedyncze urządzenie pozwalające na kompleksową obsługę instalacji spotykanych w małych domach, apartamentach czy pokojach hotelowych.

W niniejszym dokumencie opisane są wszystkie z funkcjonalności możliwych do zrealizowania w ramach urządzenia. Moduł M-ROOM-s PRO dostępny jest w sprzedaży na specjalne zamówienie w którym określane jest, które z funkcjonalności mają być dostępne.

Wejścia zwieralne do masy

Moduł posiada wejścia przechodzące w stan aktywny w momencie gdy zostaną zwarte do masy. Mogą być one wykorzystane w przypadku dowolnych urządzeń z bezpotencjałowymi wyjściami stykowymi, np. włączniki naścienne, kontaktrony, przyciski, przełączniki, itd. Mogą również posłużyć do integracji z urządzeniami o bezpotencjałowych wyjściach przekaźnikowych lub wyjściach transoptorowych o napięciu kolektora większym niż 12V.

Wejścia zwieralne do zasilania

Moduł posiada wejścia przechodzące w stan aktywny w momencie, gdy zostaną zwarte do napięcia z zakresu 2-24 V DC. Mogą być one wykorzystane w przypadku dowolnych urządzeń z bezpotencjałowymi wyjściami stykowymi, np. włączniki naścienne, kontaktrony, przyciski, przełączniki, itd. Mogą również posłużyć do integracji z urządzeniami o bezpotencjałowych wyjściach przekaźnikowych, lub wyjściach transoptorowych z izolowanym emiterem.

Wejście zwieralne do zasilania oznaczone jest numerem 15.

Wyjścia przekaźnikowe

Moduł posiada wyjścia przekaźnikowe pozwalające na załączanie obciążeń o charakterze rezystancyjnym i indukcyjnym. Przekaźniki modułu są normalnie otwarte. Poniższa tabela prezentuje dopuszczalne parametry pracy przekaźników w zależności od charakteru obciążenia.

Charakter obciążenia Maksymalne napięcie zasilania Maksymalny prąd długotrwale dopuszczalny Maksymalna moc obciążenia
AC1: Rezystancyjne lub umiarkowanie indukcyjne obciążenia AC 250V AC 10A 2000VA
AC15: Obciążenia indukcyjne AC 250V AC 1,5A 300VA
DC1: Rezystancyjne lub umiarkowanie indukcyjne obciążenia DC 30V DC 10A 250VA
DC13: Obciążenia indukcyjne DC 30V DC 2,5A 30VA

Sterownik napędów rolet i żaluzji

W ramach konfiguracji modułu, możliwe jest aktywowanie funkcjonalności sterownika napędów rolet i żaluzji. Tryb ten jest przeznaczony do obsługi urządzeń napędzanych silnikami elektrycznymi o zmiennym kierunku ruchu i ograniczonym jego zakresie. W szczególności mogą to być napędy rolet i żaluzji. Tryb ten może być również wykorzystany w przypadku innych urządzeń o wskazanym charakterze, takich jak np. bramy.

W trybie sterownika napędów rolet i żaluzji, pary wyjść przekaźnikowych urządzenia działają jak pojedyncze wyjście przeznaczone do sterowania pojedynczym podłączonym urządzeniem.

Tryb sterownika napędów rolet i żaluzji przeznaczony jest do obsługi urządzeń z wbudowanymi ograniczeniami, odłączającymi zasilanie napędu w momencie osiągnięcia krańców zakresu ruchu.

W podstawowym trybie działania wyjść przekaźnikowych, sterowanie nimi odbywa się poprzez załączanie lub wyłączanie poszczególnych wyjść. W przypadku par przekaźników działających w trybie sterownika napędu rolet i żaluzji, sterowanie odbywa się poprzez polecenia zamykania i otwierania, lub poprzez zadanie stopnia otwarcia. W przypadku żaluzji możliwe jest również zadanie położenia lamel.

W czasie działania, moduł dokonuje estymacji stanu sterowanego urządzenia, tj. stopnia otwarcia i położenia ewentualnych lamel. Informacja ta dostępna jest w ramach magistrali automatyki budynkowej i jest wykorzystywana wewnętrznie w celu sterowania z zadanym stopniem otwarcia lub kątem odchylenia lamel.

Pojedyncza para przekaźników działających w trybie sterownika napędów rolet i żaluzji może być podłączona wyłącznie do pojedynczego napędu. Inne podłączenie może skutkować nieprawidłowym działaniem urządzenia oraz trwałym uszkodzeniem zarówno modułu jak i napędu.

W ramach konfiguracji modułu dokonuje się wyboru, które pary wyjść przekaźnikowych mają obsługiwać omawianą funkcjonalność.

Wyjścia OC

Moduł posiada wyjścia open-collector pozwalające na płynne sterowanie rezystancyjnymi obciążeniami zasilanymi napięciem do 40V DC. Dopuszcza się również sterowanie obciążeniami o umiarkowanym charakterze indukcyjnym, w szczególności przekaźnikami. Regulacja odbywa się metodą modulacji szerokości impulsów (ang. pulse-width modulation, PWM). Wewnętrznie, każde z wyjść pozwala na zwarcie podłączonej linii do masy modułu.

Oświetlenie RGBW

W ramach konfiguracji modułu, możliwe jest aktywowanie funkcjonalności sterownika oświetlenia RGBW. Nominalnie, każde z wyjść open-collector sterowane jest niezależnie. W przypadku aktywowania funkcjonalności, sterowanie odbywa się poprzez definiowanie koloru i natężenia światła.

Interfejs RS-232

Moduł pozwala na integrację urządzeń wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS-232 z systemem automatyki budynkowej Ampio. W zależności od integrowanego urządzenia, na etapie konfiguracji, należy dokonać wyboru odpowiedniego trybu pracy interfejsu. Poniższa lista prezentuje możliwe warianty:

 • Satel Integra - integracja RS-232 inter rs,
 • jednokierunkowe integracje ogólnego przeznaczenia - wysyłanie dowolnych rozkazów.

Magistrala oświetleniowa OWA

Magistrala oświetleniowa OWA (ang. One Wire Ampio) jest rozwiązaniem dedykowanym sterowaniu oświetleniem LED. Każdy segment magistrali zawiera sterownik i do 16 kontrolerów węzłów oświetleniowych, lub lamp LED ze zintegrowanymi kontrolerami. Z poziomu sterownika możliwa jest płynna regulacja jasności źródeł światła podłączonych do każdego z kontrolerów. Możliwe jest sterowanie zespołami punktów świetlnych, lub każdym z nich niezależnie. Możliwe jest również zrealizowanie tzw. efektu schodowego, tj. płynnego rozjaśniania i ściemniania kolejnych punktów świetlnych ułożonych wzdłuż schodów, podjazdu, itd.

Magistrala oświetleniowa OWA składa się z dwóch przewodów - przewodu masy i przewodu zapewniającego komunikację sterownika z kontrolerami węzłów oświetleniowych. Kontrolery węzłów oświetleniowych wymagają ponadto lini zasilania, stąd też magistrala OWA jest najczęściej prowadzona przewodem trzyżyłowym.

Przy zastosowaniu kilku linii zasilających możliwe jest podłączenie do pojedynczego segmentu magistrali OWA kontrolerów węzłów oświetleniowych zasilanych różnym napięciem. Należy jednak w takim przypadku zadbać o właściwe wyrównanie potencjałów masy każdego z zasilaczy, tj. połączenie mas zasilaczy.

Regulacja temperatury

Moduł pozwala na implementację logiki regulacji temperatury. Regulacja odbywa się niezależnie dla szeregu zdefiniowanych stref.

W ramach każdej ze stref, wskazuje się czujnik temperatury określający jej bieżącą temperaturę. Wybór dokonywany jest spośród czujników podłączonych do któregokolwiek z modułów Ampio, wyposażonych w interfejs 1-Wire, lub czujników zintegrowanych z systemem automatyki budynkowej w jakikolwiek inny sposób, na przykład poprzez moduły integracyjne.

Z każdą ze stref kojarzonych jest jedno lub więcej urządzeń wykonawczych. Możliwe jest wykorzystanie zarówno urządzeń ogrzewających, jak i chłodzących. Interakcja z urządzeniami wykonawczymi dokonywana jest przez dowolny moduł wyjściowy lub integracyjny obecny w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Wartość zadana regulacji temperatury może być ustawiona przez użytkownika końcowego manualnie, za pośrednictwem aplikacji mobilnej, bądź też z wykorzystaniem paneli dotykowych Ampio. Poprzez aplikację mobilną, użytkownik ma również możliwość definiowania harmonogramów czasowych określających oczekiwaną temperaturę każdej ze stref w czasie.

Dla każdej strefy definiuje się również dwie szczególne wartości temperatury - komfortową i ekonomiczną. Przełączanie wartości zadanej regulatora na jedną z wymienionych temperatur może być w szybki sposób wyzwolone przez dowolne inne urządzenie automatyki budynkowej, np. poprzez przyciśnięcie pola panelu dotykowego. Wartości tych temperatur definiowane są przez użytkownika końcowego i mogą być one również wykorzystywane w ramach definicji harmonogramów.

Na etapie konfiguracji ustalane są również minimalna i maksymalna temperatura definiujące dopuszczalny zakres regulacji.

W oparciu o zmierzoną wartość bieżącej temperatury strefy regulacji i bieżącą wartość zadaną, kontrolowana jest praca zdefiniowanych urządzeń wykonawczych. Może się to odbywać w oparciu o następujące algorytmy regulacji:

 • regulator dwustawny z histerezą.

Moduł może obsługiwać od 1 do 32 stref kontroli temperatury.

Czujniki temperatury

Moduł wyposażony jest w złącze interfejsu 1-Wire pozwalającego na dołączenie do 6 cyfrowych czujników temperatury Dallas DS18B20. Wynik pomiaru temperatury jest dostępny dla wszystkich urządzeń działających w ramach magistrali automatyki budynkowej. Może okazać się szczególnie przydatny w celach związanych z regulacją temperatury, lub do prezentacji wyniku pomiaru na panelach dotykowych oraz w aplikacji mobilnej.

Łączna długość przewodu magistrali 1-Wire, do której podłączane są czujniki temperatury nie może przekraczać 15m.

Przykładowe zastosowanie

 • Podłączanie klasycznych włączników oświetlenia lub innych urządzeń z bezpotencjałowymi wyjściami stykowymi;
 • integracja z urządzeniami o bezpotencjałowych wyjściach przekaźnikowych;
 • integracja z urządzeniami o wyjściach transoptorowych;
 • załączanie oświetlenia;
 • sterowanie urządzeniami napędowymi;
 • sterowanie roletami i żaluzjami;
 • płynna regulacja kolorowego oświetlenia LED RGBW;
 • sterowanie obciążeniami rezystancyjnymi zasilanymi napięciem do 40V DC, np.:
  • oświetlenie LED,
  • brzęczyki piezoelektryczne,
  • maty grzewcze;
 • sterowanie przekaźnikami;
 • integracja z systemem alarmowym;
 • integracja z projektorami i innymi urządzeniami wyświetlającymi;
 • integracje z urządzeniami audio;
 • integracje z klimatyzatorami i rekuperatorami;
 • sterowanie oświetleniem magistralnym Ampio:
  • płynna regulacja jasności pojedynczych reflektorów i taśm LED;
  • płynna regulacja jasności grup reflektorów i taśm LED;
 • regulacja temperatury w pomieszczeniach;
 • pomiar temperatury w pomieszczeniach.

Montaż

Moduł przeznaczony jest do montażu na szynie DIN 35mm. Szerokość modułu to 160mm, 9 pól/modułów w rozdzielnicy. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów - dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

Poza złączem magistrali CAN, urządzenie posiada osiem złącz z terminalami śrubowymi. Pozwalają one na podłączenie:

 • czternastu linii sygnałowych do wejść zwieralnych do masy,
 • jednej linii sygnałowej do wejścia zwieralnego do zasilania,
 • dziesięciu obciążeń do wyjść przekaźnikowych,
 • czterech obciążeń rezystancyjnych do wyjść open-collector,
 • magistrali oświetleniowej OWA,
 • linii Rx i Tx interfejsu RS-232 integrowanego urządzenia,
 • do 6 cyfrowych czujników temperatury Dallas DS18B20.

W celu połączenia modułu z zewnętrznym urządzeniem za pośrednictwem interfejsu RS-232, należy przygotować przewód zakończony złączem odpowiednim dla integrowanego urządzenia. Na schemacie podłączenia urządzenia zaprezentowano wariant wykonania takiego połączenia ze zwarciem linii DCD, DTR i DSR. Przed dokonaniem integracji należy zapoznać się z instrukcją integrowanego urządzenia, czy wspomniane połączenie jest przez nie wymagane.

W przypadku wykorzystania funkcjonalności wyjść open-collector, należy mieć na uwadze, że obwody zasilające podłączone obciążenia zamykane są poprzez masę modułu. W związku z tym, należy zadbać o to, aby masa urządzenia była połączona z masą zasilacza obciążeń przewodem o odpowiedniej grubości.

W przypadku, gdy prąd pobierany przez wszystkie obciążenia podłączone do wyjść open-collector jest mniejszy niż 16A, wystarczające jest podłączenie jednego zacisku masy do zewnętrznego zasilacza. Przy podłączonych dwóch zaciskach maksymalny prąd wynosi 32A.

Diody LED stanu urządzenia

Na froncie modułu znajdują się diody sygnalizacyjne. Zielona LED opisana etykietą CAN sygnalizuje stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

 • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
 • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
 • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

Poza diodą sygnalizującą stan magistrali komunikacyjnej, na froncie urządzenia znajduje się jeszcze czternaście diod w kolorze czerwonym sygnalizujących stan wysterowania wyjść przekaźnikowych i open-collector.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą narzędzia Ampio Designer. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

W przypadku wykorzystania funkcjonalności sterownika napędów rolet i żaluzji, należy dokonać kalibracji każdego z podłączonych urządzeń. Dokonywane to jest poprzez określenie parametrów czasowych pełnego otwarcia i zamknięcia oraz określenie parametrów czasowych obrotu ewentualnych lamel żaluzji.

Moduł M-ROOM-s PRO rozgłasza w magistrali automatyki informację o bieżącym czasie przy każdej pełnej minucie. Pozostałe urządzenia systemu nasłuchują tej informacji tylko wtedy, gdy ich konfiguracja zawiera warunki zależne od czasu.

W sytuacji gdy do urządzenie nie dysponującego wewnętrzną informacją o bieżącym czasie wprowadzana jest konfiguracja zależna od czasu, informacja z M-ROOM-s PRO zostanie przez to urządzenie zinterpretowana dopiero przy następnej pełnej minucie i dopiero wtedy możliwe będzie dokonanie oceny warunku czasowego.

Opisywana specyfika działania nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie systemu w czasie jego normalnej eksploatacji, może ona jednak prowadzić do mylnego wrażenia niezadziałania warunku w czasie programowania.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Informacje na temat podłączania magistrali oświetleniowej OWA dostępne są w dokumentacji kontrolerów węzłów oświetleniowych i lamp LED ze zintegrowanymi kontrolerami.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.