M-DOT-M6: Moduł panelu dotykowego 6-polowego z ekranem MDOT-M4, MDOT-M4+Powyższa wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd modułu może odbiegać od przedstawionego.

Dane techniczne

Napięcie zasilania
11 — 16V DC
Pobór prądu spoczynkowy
25mA
Pobór prądu maksymalny
30mA
Liczba pól sensorowych
6

Dane techniczne c.d.

1-Wire
do 6 czujników
Buzzer
tak
Przekątna ekranu
2"

Wymiary

Szerokość
90mm*
Wysokość
90mm*
Głębokość
22mm

Warunki otoczenia

Temperatura
-20 — 50°C
Wilgotność
≤95%RH, niekondensująca

* Dokładne wymiary modułu zależne są od wariantu wykończenia krawędzi szkła wybranego na etapie składania zamówienia.


Charakterystyka ogólna

Moduł M-DOT-M6 jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

Moduł posiada sześć pól sensorowych, wyświetlacz wspierający funkcjonalność przewijanych ekranów i interfejs 1-Wire.

Pola sensorowe

Pola sensorowe panelu dotykowego to przyciski pojemnościowe umiejscowione za taflą szkła stanowiącą front modułu. Każde pole sensorowe oznaczane jest poprzez grawerowany na powierzchni szkła symbol.

Warunkiem wyzwolenia akcji powiązanej z przyciskiem może być naciśnięcie, przytrzymanie, podwójne naciśnięcie, itd. Pojedynczy przycisk może wyzwalać wiele akcji w zależności od sposobu jego wzbudzenia.

Każde pole sensorowe podświetlone jest diodą RGB co pozwala na zdefiniowanie dowolnego koloru podświetlenia. Podświetlenie może być stałe lub zmieniać się w czasie działania systemu, sygnalizując stan skojarzonych z przyciskiem urządzeń lub dowolną inną informację dostępną w ramach systemu automatyki budynkowej.

Jasność podświetlenia pól może być modyfikowana. Panel posiada czujnik zbliżeniowy, dzięki czemu możliwe jest zdefiniowanie słabszego podświetlenia w czasie, kiedy z panelem nie jest podejmowana żadna interakcja i mocniejszego, które aktywuje się w momencie zbliżenia dłoni do panelu.

Wyświetlacz z przewijanymi ekranami

Moduł wyposażony jest w wyświetlacz LCD o przekątnej 2" i wspiera funkcjonalność przewijanych ekranów. Pozwala ona na zdefiniowanie szeregu kompozycji symboli prezentowanych na wyświetlaczu w ramach poszczególnych ekranów. Przewijanie między ekranami odbywa się za pomocą pól sensorowych w środkowym wierszu panelu, natomiast funkcjonalność górnych i dolnych pól może być różna dla każdego z ekranów i jest opisywana przez wyświetlany w ramach ekranu symbol znajdujący się w pobliżu danego pola.

Kolor symboli opisujących narożne pola sensorowe może być modyfikowany tak, aby sygnalizował on stan skojarzonych z nimi urządzeń, lub dowolną inną informację dostępną w systemie automatyki budynkowej.

Środkowa część ekranu dedykowana jest prezentacji dowolnych informacji dostępnych z poziomu systemu automatyki budynkowej, np. data i godzina, lub wyniki pomiaru temperatury. W ramach każdego z przewijanych ekranów możliwe jest prezentowanie informacji o innym charakterze.

W przypadku dysponowania w instalacji modułem integracji IP z rodziny M-SERV, możliwe jest wyświetlanie na panelu informacji pobieranych z sieci, np. informacji pogodowych, giełdowych, itd.

Moduł może obsługiwać 2 lub 12 przewijanych ekranów w zależności od zakupionej wersji.

Modułu obsługujący 12 ekranów, poza ekranami opisanymi powyżej, umożliwia również aktywowanie następujących rodzajów ekranów:

 • ekran informacyjny,
 • ekran minutnika.

Ekran informacyjny

Ekran informacyjny podzielony jest na trzy sekcje, w których możliwe jest zaprezentowanie dowolnych informacji dostępnych z poziomu systemu automatyki budynkowej, np. data i godzina lub wyniki pomiaru temperatury. Na ekranie tego typu nie występują symbole opisujące pola sensorowe.

Minutnik

Ekran implementuje funkcjonalność minutnika odliczającego zdefiniowany czas. Gdy ekran tego typu jest aktywny narożne przyciski panelu wykorzystywane są do definiowania czasu, zatrzymywania i uruchamiania odliczania oraz jego zerowania. Zakończenie odliczania sygnalizowane jest domyślnie poprzez sygnał dźwiękowy. Możliwe jest również wykonanie dowolnej akcji w ramach urządzeń połączonych z systemem automatyki budynkowej.

Personalizacja

Kolor szkła frontowego modułu oraz szerokość fazy jego krawędzi podlega personalizacji.

W przypadku modułu M-DOT-M6 symbole pól sensorowych nie podlegają personalizacji.

Buzzer

Moduł wyposażony jest w buzzer pozwalający na generowanie sygnałów dźwiękowych. Domyślnie, każde naciśnięcie pola sensorowego panelu wyzwala krótki sygnał dźwiękowy buzzera. Zachowanie to może być jednak zmodyfikowane.

Poza potwierdzaniem wciśnięcia pola sensorowego, buzzer może być wykorzystywany do sygnalizowania dowolnych zdarzeń obserwowalnych przez systemu automatyki budynkowej. Głośność i rodzaj dźwięku definiowane są na etapie konfiguracji urządzenia.

Czujniki temperatury

Moduł wyposażony jest w złącze interfejsu 1-Wire pozwalającego na dołączenie do 6 cyfrowych czujników temperatury Dallas DS18B20. Wynik pomiaru temperatury jest dostępny dla wszystkich urządzeń działających w ramach magistrali automatyki budynkowej. Może okazać się szczególnie przydatny w celach związanych z regulacją temperatury, lub do prezentacji wyniku pomiaru na panelach dotykowych oraz w aplikacji mobilnej.

Łączna długość przewodu magistrali 1-Wire, do której podłączane są czujniki temperatury nie może przekraczać 15m.

Moduł z aluminiowym wykończeniem

Moduł M-DOT-M6 z aluminiowym wykończeniem jest niedostępny do odwołania.

Moduł panelu dotykowego M-DOT-M6 dostępny jest również w wariancie z aluminiowym frontem. W tym wariancie wyświetlacz i pola sensorowe znajdują się za taflą dymionego szkła bez fazowanej krawędzi osadzoną w aluminiowej ramce. Aluminiowa ramka może być wykonana z surowego aluminum lub może być ona anodyzowana na kolor czarny.

Moduł M-DOT-M6 z aluminiowym wykończeniem obsługuje do 10 przewijanych ekranów.

Wymiary modułu z aluminiowym wykończeniem

Na rysunku wymiarów, linią przerywaną zaznaczono obszar, w którym znajdują się złącza urządzenia i inne jego elementy wystające poza korpus. Obrys tego obszaru odpowiada centralnemu otworowi w blaszkach montażowych i ramkach natynkowych dla paneli dotykowych. W rzeczywistym module złącza magistrali CAN i interfejsu 1-Wire mogą znajdować się w innym miejscu, niż na poniższym rysunku, ale w granicach zaznaczonego obszaru.

Wymiary podane są w milimetrach.

Poniższy rysunek wymiarów odnosi się do modułu M-DOT-M6 z aluminiowymi wykończeniem. Rysunek wymiarów modułu w wariancie podstawowym znajduje się w dalszej części dokumentu.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Przykładowe zastosowanie

 • Włączanie oświetlenia lub dowolnych innych urządzeń podłączonych do systemu automatyki budynkowej;
 • informowanie o stanie oświetlenia lub innych urządzeń;
 • generowanie powiadomień dźwiękowych informujących o zdarzeniach obserwowanych przez system;
 • pomiar temperatury w pomieszczeniach;
 • prezentacja informacji na wyświetlaczu, np.:
  • data i czas,
  • wartości odczytów czujników zainstalowanych w systemie automatyki budynkowej,
  • nazwa RDS stacji radiowej modułu M-AV-AMP-s,
  • informacje pobierane z zewnętrznych API przez moduł rodziny M-SERV, takie jak pogoda, czas dojazdu do pracy, notowania giełdowe, itd.

Montaż

Panel może być zamontowany w sposób natynkowy lub podtynkowy. W zależności od oczekiwanego efektu, stosuje się podtynkową blaszkę montażową lub ramkę natynkową. Ramki natynkowe występują w dwóch wariantach - dla paneli ze szkłem bez fazy i dla paneli z fazowaną krawędzią.

Zarówno w przypadku montażu podtynkowego jak i natynkowego, za panelem musi znajdować się standardowa puszka montażowa, wewnątrz której znajdą się złącza magistrali CAN oraz interfejsu 1-Wire. W przypadku montażu podtynkowego, puszka musi być osadzona w ścianie na większej niż standardowo głębokości.

Szczegółowy opis montażu paneli w obu wariantach dostępny jest w odpowiednich poradnikach instalatora publikowanych w serwisie bazy wiedzy Ampio.

Diody LED stanu urządzenia

Z tyłu urządzenia znajduje się jedna czerwona dioda sygnalizująca stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

 • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
 • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
 • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

Po osadzeniu urządzenia w ramce montażowej lub ramce natynkowej dioda nie jest widoczna.

Programowanie

Programowanie modułu odbywa się za pomocą specjalnego programatora dostępnego dla autoryzowanych instalatorów oraz oprogramowania Smart Home CAN konfigurator. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w milimetrach.

Panel składa się ze szklanego frontu oraz korpusu, na którym znajdują się złącza i interfejsy mechaniczne służące do montażu z wykorzystaniem blaszek montażowych lub ramek natynkowych. Korpus osadzony jest na środku tylnej powierzchni szklanego frontu z tolerancją właściwą dla procesu produkcyjnego.

Dokładne wymiary frontu modułu zależne są od wariantu wykończenia krawędzi szkła wybranego na etapie składania zamówienia.

Na rysunku wymiarów, linią przerywaną zaznaczono obszar, w którym znajdują się złącza urządzenia i inne jego elementy wystające poza korpus. Obrys tego obszaru odpowiada centralnemu otworowi w blaszkach montażowych i ramkach natynkowych dla paneli. W rzeczywistym module, złącza magistrali CAN i interfejsu 1-Wire mogą znajdować się w innym miejscu, niż na poniższym rysunku, ale w granicach zaznaczonego obszaru.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Położenie złącz urządzenia na schemacie podłączenia ma charakter orientacyjny - w rzeczywistym module ich umiejscowienie może być inne.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.